FORRETNINGSBETINGELSER
Disse forretningsbetingelser er gældende i alle klientforhold, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Virksomhedsoplysninger
Advokatfirmaet Thomas Jensen, CVR-nr. 26010012, er etableret på følgende adresse:

Vandmanden 10H,1. sal.
9200 Aalborg SV

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 25 73 00 66 og + 45 40 30 11 43, samt på mail info@atj.dk

Advokatfirmaet Thomas Jensen er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Thomas Jensen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikringsdækning og ansvar
Alle advokater hos Advokatfirmaet Thomas Jensen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnes hos HDI Global Specialty SE, Denmark

Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Thomas Jensen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Thomas Jensen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog begrænset til et beløb svarende til kr. 5.000.000 pr. sag. Dog således at Advokatfirmaet Thomas Jensen har mulighed for konkret at forhøje forsikringsdækningen, såfremt klienten måtte ønske dette.

Virksomhedsejeren og ansatte er dog ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, såsom mistet fortjeneste, goodwill mv.

Honorering
Salæret i den enkelte sag fastsættes konkret i hver enkel sag, men på baggrund af følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdes omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet er udført uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, og det med sagen forbundne ansvar.

Advokatfirmaet Thomas Jensen tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart. Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og indsættes på klientkonto.

Klienten faktureres desuden særskilt i forbindelse med afholdelse af positive udgifter og tilsvarende udlæg.

Afregning sker løbende hver den 1. uge i en måned, medmindre andet er aftalt, eller såfremt Advokatfirmaet Thomas Jensen anser anden fakturering for nødvendig af hensyn til den konkret sags karakter.

Advokatfirmaet Thomas Jensen betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere ved Advokatfirmaet Thomas Jensen er underlagt regler om tavshed. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger, som modtages. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Interessekonflikter
Advokatfirmaet Thomas Jensen er underlagt de advokatetiske regler om interessekonflikter. Advokatfirmaet Thomas Jensen gennemfører de nødvendige undersøgelser om risiko for interessekonflikter forud for opstart af enhver sag.

Hvidvask
Advokatfirmaet Thomas Jensen er – ligesom alle øvrige advokatfirmaer – underlagt Hvidvaskningsloven, som forpligter Advokatfirmaet Thomas Jensen til at indsamle og opbevare klienters id-oplysninger i fem år efter klientforholdets afslutning.

E-mail
Advokatfirmaet Thomas Jensen anvender sikker mail. I tilfælde af at modtageren ikke kan modtage sikre mails, da vil personfølsomme oplysninger eller personrelateret fortrolige oplysninger blive fremsendt pr. post. Advokatfirmaet Thomas Jensen kan ikke garantere, at mails fremsendt til Advokatfirmaet Thomas Jensen er sikre.

Opbevaring af sagsakter
Advokatfirmaet Thomas Jensen opbevarer sagsakter i 10 år efter sagens afslutning.

Lovvalg og værneting
Advokatfirmaet Thomas Jensen rådgivning og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for Retten i Aalborg.

Tilsyn og klageadgang
Advokaterne hos Advokatfirmaet Thomas Jensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126.
Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem klienten og advokaten vedrørende det udførte arbejde eller honorering heraf, kan klage indgives til Advokatnævnet, der som den kompetente myndighed træffer afgørelse i sagen.

Henvendelse til Advokatnævnet kan ske via hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk, eller på adressen Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Klage kan sendes til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte med at anvende hjemmesiden, accepterer du dette.